Mountain Dew - Detour
Mountain Dew - Detour

Momal Sheikh and Shahzad Sheikh at their father Javed Sheikh's Birthday celebration with family.